Ph.d.-projekter

Vi har savnet et overblik over igangværende og nyligt afsluttede ph.d.-projekter i Danmark om patientsikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet og har nu begyndt en kortlægning af disse projekter. Resultatet ses neden for (og samlet i et pdf dokument), hvor vi har samlet beskrivelser af projekter, vi har kendskab til.

Vi håber at oversigten kan bidrage til øget netværksdannelse og erfaringsudveksling . Vi modtager gerne tilføjelser til listen og hvis du kender til relevante projekter, som ikke optræder på listen, bedes du opfordre den studerende til at skrive til os: info@fpks.dk. Vi modtager gerne oplysninger om projekter i følgende format:

Titel: Endelig titel eller arbejdstitel
Ph.d.-studerende: Navn (kontakt: mail-adresse)

Status på projekt: Forventes afsluttet [20xx] / Afsluttet [20xx]

Beskrivelse: (Max 150 ord) dansk og/eller engelsk (150 + 150 ord til rådighed)

Universitet/partnere: Fx. DTU; DIMS/Dansk Institut for Medicinsk Simulation

Links: Link til projektets og/eller den studerendes/kandidatens hjemmeside

Keywords: (3–6 nøgleord)Projektliste 

Titel: Variation i kvalitet – pakkeforløb på kræftområdet. 
Ph.d.-studerende: Anne Z. Kudsk (kontakt: anne.z.kudsk@rsyd.dk)

Status: Igangværende.

Beskrivelse: I 2008 indførtes pakkeforløb for alle kræftdiagnoser i Danmark, hvor der for hvert forløb var foruddefinerede tidsintervaller mellem f.eks. modtaget henvisning, afsluttet udredning og behandling. Projektet omhandler overordnet variation i gennemførelse af pakkeforløb for lungekræft og involverer alle patienter med ny-diagnosticeret lungekræft i perioden 1.1.2005 til 31.12.2011.

Fokus er at afdække i hvilket omfang pakkeforløb gennemføres efter hensigten og en eventuel variation heri; derudover at identificere potentielle prædiktorer for f.eks. overskridelse af de definerede tidsrammer.

Der anvendes data fra Dansk Lunge Cancer Register og suppleres efter behov med data fra andre nationale registre. I forhold til at identificere faktorer med betydning for variation anvendes tillige kvalitative metoder.


Titel: Designing for patient safety. 
Ph.d.-studerende: Angelos Balatsas-Lekkas (kontakt: able@dtu.dk)

Status: Igangværende.

Beskrivelse: Current patient safety initiatives push towards the change of healthcare and patient practices. Even though patient safety has been identified as a common challenge and priority in the healthcare sector, the diverse forms of knowledge and practices of the stake-holders involved show tensions in the methods used for dealing with resolving patient safety issues. The PhD project studies patient safety by focusing on the development of healthcare and other relevant practices in Denmark. The project aims to inform them further by developing new design methods for learning spaces and processes in the context of healthcare. 

The central question of the project is: How may an innovative design approach contribute to the design for patient safety by integrating forms of knowledge that are developed in-between the contexts of design and use in the sector of healthcare?


Titel: The Effect of Nurse-led medication reviews in psychiatric patients.
Ph.d.-studerende: Ann Lykkegaard Sørensen (kontakt: als@business.aau.dk)

Status: Igangværende.

Beskrivelse: The objective of this project is to investigate frequency, type and character of potential inappropriate prescribing (IP) in psychiatric wards in the Region of Northern Denmark. Based on the aforementioned data and other scientific evidence, we will develop a screening tool aimed at potential IP in the pharmacological treatment of psychiatric patients. Finally, the screening tool will be used as part of a curriculum for nurses with a special interest in conducting medication reviews. The purpose of the training is to enable the nurses to quickly and precisely identify and report potential IP to a physician and thereby possibly reduce the frequency of potential IP. The intervention will be evaluated through a controlled study design.


Titel: Akkreditering af sygehuse i Danmark.
Ph.d.-studerende: Anne Mette Falstie-Jensen (kontakt: anne.mette.falstie.jensen@ki.au.dk)

Status: Igangværende.

Beskrivelse: Ph.d.-projektet fokuserer på akkrediteringen af sygehusene i Danmark. Projektet vil give viden om, hvorvidt patienter indlagt på et sygehus, der har opnået et mindre godt akkrediteringsresultat, har samme vilkår på udvalgte proces- og resultatmål som patienter indlagt på et sygehus med et godt akkrediteringsresultat. Projektet gennemføres som landsdækkende tværsnitsstudier på bagrund af data fra Den Danske Kvalitetsmodel og eksisterende registre.


Titel: Økonomiske konsekvenser af variation i lungekræftudredning - Patienter med afkræftet mistanke.
Ph.d.-studerende: Bettina Hasstrup Grøne (kontakt: Bettina.haastrup.grone@rsyd.dk)

Status: Igangværende.

Beskrivelse: Det accelererede og tidskomprimerede udredningsforløb, som kræftpakker indebærer, kan medføre, at patienter mistænkt for kræft, gennemgår flere undersøgelser end nødvendigt for at kunne afkræfte mistanken om kræft. Dette kan potentielt medføre et højt forbrug af ydelser til denne patientgruppe. Dette ph.d.-projekt undersøger lokale variationer i udredningsforløbet for lungekræft samt ressourceforbruget på patientgruppen der får afkræftet mistanken om lungekræft.


Titel: Development of a Generic Performance Measurement Model in an Emergency Department. 
Ph.d.-studerende: Christian Sørup (kontakt: cmiso@dtu.dk)

Status: Igangværende.

Beskrivelse: Projektet omhandler udviklingen af et performancemonitorerings-værktøj til brug i akutmodtagelser. Dette værktøj skal, på baggrund af en række nøgleindikatorer (KPI'er), kunne måle en akutmodtagelses præstationsniveau med henblik på kvalitet og effektivitet i behandling. Indikatorerne dækker aspekter relateret til patienter, medarbejdere og drift. Projektet er casebaseret og foretages i samarbejde med akutmodtagelserne på Herlev og Nordsjælland. Af anvendte teknikker benyttes strukturelle ligningsmodeller, system dynamics og statistisk proceskontrol.


Titel: Udvikling af en metode til identificering af ledende indikatorer indenfor patientsikkerhed. 

Ph.d.-studerende: Ditte Caroline Raben (kontakt: Ditte.caroline.raben@rsyd.dk)

Status: Igangværende.

Beskrivelse: Der er et bredt konstateret behov for at forstå betydningen af indikatorer, sådan som de anvendes i sygehusverdenen, specielt i forløb, hvor det er vanskeligt eller umuligt at standardisere arbejdsprocesserne. Projektet skal undersøge forholdet mellem meningsfuldhed og anvendelighed af forskellige typer af indikatorer, især forholdet mellem træge og ledende indikatorer. Projektet er inspireret af metoder, der anvendes i høj-risiko brancher som offshore, kernekraft, flysikkerhed eller shipping. I disse brancher har man længe haft en tradition for at udvikle og skelne mellem ledende og træge indikatorer. Ledende indikatorer er indikatorer, der bruges proaktivt til at styre efter i komplekse processer. Ved hjælp af metoder, der kan bruges til at kortlægge og forstå de komplekse processer vi arbejder i, kortlægges ledende indikatorer, der kan bidrage til at processer forløber som ønsket og utilsigtede hændelser minimeres. Til projektet anvendes FRAM (Functional Resonance Analysis Method), der er en metode, hvormed det er muligt at kortlægge komplekse systemer samt de faktorer, der har afgørende betydning for udfaldet.


Titel: Health economic effects of telemedicine for chronic obstructive pulmonary disease: Findings from the Danish TeleCare Nord cluster randomised trial. 
Ph.d.-studerende: Flemming Witt Udsen (kontakt: fwu@business.aau.dk)

Status: Igangværende.

Beskrivelse: In North Denmark Region—one of five regions in Denmark responsible for health care—a cluster randomized controlled study (RCT) called ‘TeleCare Nord’ is implemented in 2013–2015 which will focus on evaluating the effects of telemedicine for around 2,000 COPD patients (all patients with moderate or severe COPD in the region).The main objective of this study is broadly to evaluate the health economic effects of telemedicine. Specific objectives are: 

- Systematically review the literature on the costs of telemedicine to patients suffering from COPD and chronic disease and methods for analysing these costs.

- Evaluate the cost-effectiveness of telemedicine for COPD patients at different time-intervals.

- Describe the budget impact and cash flows of telemedicine for the different stakeholders (e.g. patients, GPs, Region, and Municipality) involved in caring and treating COPD patients in Denmark.

- Describe which patients with COPD that are most (un)likely to benefit from telemedicine.

 

 

Titel: Making it short? A fieldwork study outlining patients' expectations and needs for nursing in facilities for short-term stay.
Ph.d.-studerende: Karin Bundgaard (kontakt: karinmik@rm.dk)

Status: Afsluttet 2012.

Beskrivelse: Det overordnede formål med Karin Bundgaards ph.d.-studie var at udvikle viden om sygepleje i korttidsafsnit samt viden om patienters forventninger til og behov for sygepleje i denne kontekst. Metoderne er feltarbejde i højteknologiske, endoskopiske korttidsafsnit ved hjælp af deltagerobservationer, deltagerrapporter og interview. Studiet konkluderer:
- Sygepleje i endoskopiske afsnit er en form for standardiseret sygepleje. En individualiseret sygepleje kan godt bygge på 'standarder', og integreret i en standardiseret sygepleje findes der måder, hvorpå sygeplejersken kan imødekomme den enkelte patients ønsker og behov.
- Sygepleje i endoskopiske korttidsafsnit stiller krav til sygeplejerskers evner til at aktivere alle sanser i mødet med patienten.
- Det er muligt at skræddersy sygepleje til den individuelle patient i korttidsafsnit.


Titel: Failsafe organizing? A pragmatic stance on patient safety. 
Ph.d.-studerende: Kristine Zinch Pedersen (kontakt: kzp.ioa@cbs.dk)

Status: Afsluttet 2013.

Beskrivelse: Ph.d.-projektet belyser, hvordan patientsikkerhedsteknologier og rationaler virker såvel tilsigtet som utilsigtet ind på den måde arbejdet udføres, sikkerhed forstås, roller forhandles og klinikerens handlerum defineres.


Titel: Guideline on how the conduct post-hoc health economic evaluations of randomized controlled trials. 
Ph.d.-studerende: Lars Oddershede (kontakt: lars@business.aau.dk)

Status: Igangværende.

Beskrivelse: In an optimal situation the economic aspect would be included in all new trials initiated to supply decision makers with additional information. However, moving towards this situation is a slow process and offers no solution towards utilizing the existing pool of completed trials. If multiple randomized controlled trials have

compared a new intervention to competing alternatives, the general consensus among health economists is to compare treatments using decision analytic modeling. However, no consensus has been established regarding how a health economic evaluation should be performed if a single trial must form the basis for the evaluation. Typically, these studies were not designed for the purpose of powering a health economic evaluation which will cause a variety of problems and pitfalls. But with the vast number of completed trials “lying around”, one may be tempted to ask whether there could be a potential goldmine in these completed trials. These trials are presently not frequently used, maybe because the problems and pitfalls cloud the potentials. Our hope is that a guideline on how to utilize these completed studies could increase the amount of information we currently draw from each trial. The purpose of this PhD project is to develop a guideline on how the conduct post-hoc health economic evaluations of randomized controlled trials.


Titel: Health Literacy. 
Ph.d.-studerende: Lisa Korsbakke Emtekær Hæsum (kontakt: lkeh@hst.aau.dk)

Status: Igangværende.

Beskrivelse: Health literacy defineres kort fortalt som individets evne til at forstå, vurdere og handle på sundhedsrelateret information. Dette ph.d.-projekt beskæftiger sig med følgende:

- Begrebsafklaring ift. health literacy – da der ikke er konsensus omkring definitionen i litteraturen.
- Hvordan kan der måles på niveauet af health literacy hos danske patienter?
- Hvordan er sammenhængen mellem health literacy og forbruget af sundhedsydelser og livskvalitet? (sundhedsøkonomi i form af korrelationsanalyser og en cost-effectiveness-analyse)
Analyserne udføres med henblik på at få et billede af, hvad der typisk karakteriserer patienter med et lavt niveau af health literacy. Kan man højne niveauet hos de svageste patienter via uddannelsesmæssige tiltag (fx at øge patienternes viden om egen sygdom og behandlingsforløb gennem fx personlig uddannelse fra sundhedspersonale, øget fokus på håndtering af egen sygdom (patient empowerment), nye teknologiske virkemidler (fx telehomecareteknologi). Det analysereres endvidere om health literacy har indflydelse på livskvalitet og forbrug af sundhedsydelser.


 

Titel: AppSolutely Schizophrenia Smart Care - developed and tested by users. 
Ph.d.-studerende: Malene Østergaard Terp (kontakt: m.terp@rn.d)

Status: Igangværende.

Beskrivelse: A mobile health (mHealth) study exploring the potential benefits of a user innovated mobile intervention service, connecting young adults with first episode schizophrenia with their health care team, through a special designed smartphone application. The study is conducted in OPUS, North Region Denmark in collaboration with FoKSY – Aalborg University Hospital.


Titel: Kvalitetsudvikling i praksis. 
Ph.d.-studerende: Marie Henriette Madsen (kontakt: mhm.ioa@cbs.dk)

Status: Igangværende.

Beskrivelse: Ph.d.-projektet undersøger, hvordan kvalitetsudvikling bliver praktiseret på danske sygehuse samt giver en indsigt i effekterne af forskellige måder at organisere kvalitetsudviklingen på.


Titel: Identifying Potentials and Factors of Importance for Potential Gains in Health Related Quality of Life (HRQoL) for Chronic Conditions in Denmark for Prioritization—by constructing an off-the shelves tool using preference-based EQ-5D index scores. 
Ph.d.-studerende: Michael Falk Hvidberg (kontakt: hvidberg@business.aau.dk)

Status: Igangværende.

Beskrivelse: The overall aim of the PhD project is to identify chronic conditions with the greatest potential for health gains and factors of high importance for health gains across conditions in Denmark—to scientific qualify decision making and prioritization. However, before this can be identified two sub-objectives have to be addressed: First, the national Danish QALY catalogue for chronic conditions must be constructed. This will be done based on EQ-5d 3L with inspiration from the US and UK, but adding new factors (variables) such as health habits, social networks,

stress, OECD-poverty etc. Secondly, the “construction” needs to be validated by investigating the consequences of using different regression methods.


Titel: Sammenhæng mellem indlæggelsesforløb og behandlingskvalitet – Studier af weekend-effekt blandt patienter indlagt på danske hospitaler. 
Ph.d.-studerende: Nina Sahlertz Kristiansen (kontakt: nskristiansen@health.sdu.dk)

Status: Igangværende.

Beskrivelse: Dette ph.d.-projekt har til formål at undersøge, om der er variation i behandlingskvalitet og behandlingsudfald afhængigt af indlæggelsestidspunkt for to forskellige sygdomsområder i Danmark og endvidere at undersøge faktorer på patient-, behandlings- og organisationsniveau, som kan have betydning for eventuelle fund af variation. Ph.d.-projektet omfatter sygdomsområderne apopleksi og hoftenære frakturer baseret på registrerede patientforløb i hhv. Dansk Apopleksiregister og Dansk tværfagligt register for hoftenære lårbensbrud. 


Titel: Kirurgers ikke-tekniske færdigheder. 
Ph.d.-studerende: Lene Spanager (kontakt: Lene.Spanager@regionh.dk)

Status: Afsluttet 2012.

Beskrivelse: Nogle af de relevante ikke-tekniske færdigheder for kirurger er indeholdt i Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen, men der foregår ingen træning eller kompetencevurdering på nuværende tidspunkt. Derfor er der i første omgang behov for at definere hvilke færdigheder der er brug for og hvordan de specifikt kan anvendes under en operation. Internationalt har man udviklet klassifikationssystemer såsom NOTSS, Non Technical Skills for Surgeons. Kulturelle og organisatoriske forskelle vanskeliggør imidlertid direkte anvendelse af dette. Formålet med Ph.d projektet er at udvikle et dansk klassifikationssystem over kirurgers ikke-tekniske færdigheder med NOTSS som skabelon. Målet er at det kan bruges som kompetencevurderingsredskab samt til at strukturere feedback til kirurger under uddannelse.


Titel: Samspil og praksis i kræftbehandling. Sammenhængende patientforløb - som idé og praksis. 
Ph.d.-studerende: Rikke Dalsted (kontakt: rikkedal@sund.ku.dk)

Status: Afsluttet 2012.

Beskrivelse: Denne afhandling undersøger, hvordan samarbejde foregår i patientforløb blandt patienter og sundhedsprofessionelle inden for dansk kræftbehandling og pleje. Som svar på den øgede fragmentering af patientforløb er der udviklet en række formelle planer for, hvordan kræftpatienters forløb skal tilrettelægges. Imidlertid er det faktiske samarbejde blandt patienter og sundhedspersonale dårligt beskrevet, til trods for at sådanne beskrivelser af det daglige samarbejde og organisering har stor betydning for forståelse og udvikling af området. Formålet med denne afhandling er derfor at undersøge dikotomien mellem aktuelle ideer om samarbejde i en kræftpatients forløb og det faktiske samarbejde, der opstår i praksis.


Titel: A Randomized Controlled Trial to Determine Outcome and Cost Effectiveness of Case Management of patients suffering from Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). 
Ph.d.-studerende: Sabrina Storgaard Sørensen (kontakt: sabrina@business.aau.dk)

Status: Igangværende.

Beskrivelse: This randomized controlled trial (RCT) will examine a nurse case management model for patients suffering from chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in a Danish municipality. COPD is one of the most common causes of ill health, disability and mortality affecting adults and it is a condition that places a heavy burden on patients and on the health care system. The study is performed in order to evaluate the use of case management as a tool in achieving integrated, quality and cost-effective care for this group of patients. The main objectives are to evaluate how case management influences on hospital admissions, mortality, quality of life and self-care, as well as to compare costs and cost-effectiveness of case management vs. usual care.


Titel: Patient Safety Culture; measuring, intervention, effect. 
Ph.d.-studerende: Solvejg Kristensen (kontakt: solvejg.kristensen@stab.rm.dk)

Status: Igangværende.

Beskrivelse: The project is a three-fold study. Part one is a Danish validation of the Safety Attitude Questionnaire for measuring Patient Safety Culture (PSC). Part two is a literature review to investigate leadership and PSC. Part three is an intervention study in a psychiatric department to investigate the effect of a leadership intervention on PSC and selected clinical indicators.


Titel: Er der sammenhæng mellem akkreditering af de danske sygehuse og udvikling i klinisk proceskvalitet? 
Ph.d.-studerende: Søren Bie Bogh (kontakt: Soren.Bie.Bogh@rsyd.dk)

Status: Igangværende.

Beskrivelse: Et af de mest omfattende kvalitetsinitiativer de senere år er akkreditering efter "Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM", som blev afsluttet i foråret 2012. Der er investeret betydelige ressourcer i alle dele af sygehusvæsenet for at kunne leve op til kravene i DDKM’s standarder. Det er uvist, om denne store satsning har haft nogen effekt på kvaliteten af patientbehandlingen, altså på patienternes helbred. Dette studium handler om en longitudinel registrering af indikatorer for patient-outcome i årene før, under og efter akkrediteringens første runde i 2010 og 2012. Metode: Projektet gennemføres med kombination af kvantitative og kvalitative metoder. Projektet vil omfatte samtlige patienter i en 5-årig periode på følgende sygdomsområder: apopleksi, brystkræft, diabetes, hjerteinsufficiens, hoftenær fraktur, kronisk obstruktiv lungelidelse, lungekræft, mavesår, skizofreni samt tyk- og endetarmskræft.


Titel: Patientsikkerhed i onkologien. 
Ph.d.-studerende: Thea O. Mattson (kontakt: thea.otto.mattsson@ouh.regionsyddanmark.dk)

Status: Igangværende.

Beskrivelse: Ph.d. projektet vil undersøge hyppigheden og karakteren af utilsigtede hændelser i ordinationsprocessen af kemoterapi på onkologiske afdelinger i Danmark, og vurdere i hvilken grad den enkelte hændelse får klinisk betydning for patienten. På baggrund af ovenstående vil projektet komme med forslag til ændringer i ordinationsprocessen, der forventes at øge patientsikkerheden for patienter, der behandles med kemoterapi. Herefter afprøves én af disse ændringer på en gruppe patienter, og det evalueres hvorvidt patientsikkerheden blev øget som følge af denne ændring. Projektet vil desuden afprøve en metode til monitorering af patientskader i en afdeling over tid, samt teste hvorvidt en mere kræftspecifik metode er mere anvendelig på danske kræftafdelinger.


Titel: Effekten af klinisk farmaci i akutmodtagelsen på hensigtsmæssig medicinering og hospitalisering – et randomiseret studie.
Ph.d.-studerende: Trine Graabæk Hansen (kontakt: trine.graabaek.hansen@rsyd.dk)

Status: Igangværende.

Beskrivelse: Formålet med dette ph.d.-projekt er at undersøge og sammenligne effekten af klinisk farmaci ved indlæggelse, samt under hospitalsopholdet og ved udskrivelse i forhold til patientsikkerhed, målt ved hensigtsmæssig medicinering og lægemiddelrelaterede genindlæggelser. Metode: Projektet er et prospektivt, randomiseret interventionsstudie, hvor alle akutte medicinske patienter ≥ 65 år indlagt på FAM kan inkluderes og randomiseres enten til kontrolgruppen eller én af de to interventionsgrupper FAM eller STAM. Effekten af den kliniske farmaceutiske indsat vurderes ved at måle hensigtsmæssigheden af lægemiddelbehandlingen før og efter indlæggelse ud fra den standardiserede og validerede score Medication Appropriateness Index samt antallet af lægemiddelrelaterede genindlæggelser. Desuden måles kontakter til sundhedsvæsenet samt mortalitet i 6 måneder efter udskrivelse.

http://www.fpks.dk/forskning/phd-projekter
19 JULI 2019