Forskningsbehov

Forskningsnetværket har i samarbejde med KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) foretaget en interviewundersøgelse blandt centrale forskere og interessenter for at belyse udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed. Undersøgelsen er blevet finansieret via en bevilling fra Trygfonden

Rapporten viser, at kvalitetsudvikling og patientsikkerhed som forskningsområde er i en overgangsfase: Der er ikke en stærk tradition for forskning på området, men samtidig er der en stigende bevidsthed om, at der er behov for, at forskningsindsatsen opprioriteres. Det skyldes blandt andet, at der er implementeret en lang række indsatser og metoder i sundhedsvæsenet, som har til formål at forbedre kvaliteten, men hvor man reelt ikke kender effekten.

Rapporten peger på, at forskning i kvalitet og patientsikkerhed befinder sig i et krydsfelt mellem forskellige videnskabelige tilgange og metoder, og at forskningen ønskeligt skal kobles tæt til praksis. Det gør, at det ofte ikke er relevant at anvende klinisk randomiserede studier, og derfor har forskningen svært ved at tiltrække læger, fordi den endnu ikke har opnået høj prestige.

En anden udfordring er, at det i flere tilfælde er vanskeligt at opnå finansiering, fordi det er et nyt forskningsparadigme, der skal vinde accept, og fordi der mangler store satsninger på området. Det er således vanskeligt at løfte behovene for forskning, fordi der mangler stærkere forskningsmiljøer og prioritering af de typer studier, som er relevante i forskningen.

Rapporten anbefaler blandt andet, at der i udmøntningen af midler fra fx regioner og kommuner stilles eksplicitte krav til partnerskaber mellem forskningsmiljøer og praksismiljøer, og at der ved implementering af en indsats medtænkes forskningsspor, der dokumenterer hvor, hvordan og hvorfor indsatsen virker.

http://www.fpks.dk/forskning/forskningsbehov
19 JULI 2019